- 2 Loai Biên Thê  TOYOZUMI / 500 VA Hàng Tháo Tů Điêu Khiên Máy Công Nghiêp ( Thuong Hiêu Hàng Công Nghiêp Điên Chuân ) 

- Gôm 2 Loai 500 VA / 440 V / 220 V 

- Nhů Hình 
- 01 -  Loai 500 VA 

- Nguôn  Vào 380 / 400 / 420 / 440V 

- Nguôn  Ra 100 / 110 / 115 V 
- Nhu Hinh ( 1.350.000 )
- 02 - Loai  500 VA 
- Điên Vào 200 / 220 / 240 V 
- Điên Ra 100 / 110 /115 V 
- Nhu Hinh  1.250.000 


- Biên Thê TOYOZUMI
- Hàng Tháo Tů Điêu Khiên Máy Công Nghiêp 
- Trong Lůong 1 Cái Năng 2 , 5 Kg 
- Thông Sô 

- Nguôn Vào 200 / 220 / 240 V 
- Nguôn Ra 100 / 110 / 115 V 
- 100 VA 
- Nhů Hình ( 370 k 1 Cái )
                      - CALL -
                - 0903699982 -