- Biên Thê 200 / 220 / 240 V / 16 V / 4 A / 18 V / 1 A 
- Sů Dųng Âm Li Linh Tinh 
- Hàng Tháo Tů Điên Công Nghiêp Nhât 
- Trong Lůong Nguyên Cái  Năng 2,2 Kg 
- Nhu Hinh ( 350 k )


- Biên Thê CENTER
- Hàng Tháo Tů Điên Công Nghiêp Gân Nhu Mói
- Thông Sô 
- Nguôn Vào_  200 / 210 / 220 V 
- Nguôn Ra _ 100 / 105 / 110 V  _ 50 / 60 HZ _ 150 VA 
- Nhu Hinh  ( 450 K )
                     - CALL - 
              - 0903699982 -