- Tron 2 Bô Bàn Căt Giây Nhâp _ Đęp Dao Chua Có Dâu Xai  
- Bao Gôm 1 Cái Lón 1 Cái Nhõ 
- Nhu Hinh ( Tron 2 Cái 1.250.000 )

                       - CALL - 
                 - 0903699982 -