- Máy Mài Công Nghiêp Mini Hàng Nhâp Mói Chua Sů Dųng 
- Thông Sô 100 V _ 50 / 60 HZ _ 65 W / 0, 75 A / 21.000 RPM 
- Nhu Hinh ( 580 k )

                        - CALL - 
                   - 0903699982 -