- Tron Hêt 4 Bô Nôi Hoi Ga _ Nôi Chia Hoi Ông Giô _ Ga _ Đá Làm Đông _ Căt Got Linh Tinh 
- Hàng Nhâp Mói Chua Sů Dųng 
- Các Bác Làm On Thông Cãm CALL _ Không Ship COD 
- Nhu Hinh ( Tron Hêt 450 k )


                           - CALL -
                      - 0903699982 -