- Tron 4 Bô Đèn Panasonic Treo Trân Nhà _ Phòng Ngů Nhâp Mói Chua Sů Dųng 
- Vê Thay Bóng 220 v Xài  Binh Thùòng 
- Nhu Hinh ( 350 k 1 Cái 4 Cái 1.200.000 )


                       - CALL -
                  - 0903699982 -