- Biên Thê TOYOGIKEN Tháo Tů Điên Công Nghiêp Đòi Cao 2018  Mói Chua Sů Dųng Tháo Ra 
- Thông Sô 200 / 210 / 220 V Ra 100 / 105 / 110 V _ 500VA 
- Nhu Hinh ( 1.350.000 )


                            - CALL -
                      - 0903699982 -