- Tron 6 Loąi Tay Năm Nhôm Tháo Cůa Tů Công Nghiêp Các Loai Dài ,Ngăn 

- 01 - 3 Loai Tay Năm Nhôm Nhôm Xi , Nhôm Son Tînh Điên 
- Nhu Hình ( Tron 5 Bô Nhôm Trăng 400 k )- 02 - Tron 4 Bô Nhôm Son Tînh Điên To , Dày  
- Nhu Hinh ( 4 Bô 700 k )

- 3 Loai Tay Năm Nhôm Dài _ Ngăn 
- Dài Vê Căt Ra Làm Nhiêu Bô 
- Tháo Ra Tù Cůa Nhů  Trong Hinh - Nhu Hình ( Tron Hêt 1.050.000 k ) 
- 5 Cây Dài 7 Tâc 2 ( 72 CM ) Là 2 Bô Dů 1 Cây - 2 Bô 50 Tâc ( 50 CM ) 


- 2 Bô  4 Tâc ( 40 CM ) 


                            - CALL - 
                     - 0903699982 -