- Tron Bô 2 Cái Van Điêu Áp To , Nhõ Tháo Máy Thuc Phâm Công Nghiêp _ Hàng Tháo Máy  Gân Nhu Mói 100 % ( MADE IN JAPAN ) 
- Nhu Hình ( Bô 2 Cái 600 k )


                         - CALL -
                   - 0903699982 -