- Tay Băt Mõ Cůa Tů Cái Loąi , Băt  Tay Khiêng Thùng Đô Nghê Linh Tinh , Xêp Gon Vào Khiêng Hay Kéo Bât Ra 
- Hàng it Có Năm Trong Hoc Máy Công Nghiêp Kéo Ra Đây Vào Xêp Ląi Tránh Đųng Năp 

- Các Bác Xem Ki Hàng Rôi Goi Đùng Trã Giá Hay Đê Suy Nghi Ląi Tránh Làm Mât Thoi Gian Cůa Nhau 

- Chi Phi Gia Công Phay , Uôn Cong , Làm Ren Giá Này Thi Không Ai Gia Công Đuoc Nhů Vây 

- Cãm On Rât Nhiêu Khi Űng Hô - 

- Nhu Hinh ( 120 k 1 Bô Là 2 Cái )
                         - CALL -
                   - 0903699982 -