- Tron Bô Đông Hô _ Kính Đo Máy Công Nghiêp Hàng Suu Tâm Mói Chua Sů Dung Trong Hôp 
- Các Bác Nghiên Cúu Kî Thích Hop CALL _ Đùng Hoi Cho Vui Tránh Làm Phiên Lân Nhau 
- Nhu Hinh ( 1.350.000)                           - CALL - 
                     - 0903699982 -