- Bô Ke Tháo Chân Máy Khung Tů Máy Công Nghiêp Nhât 
- Ke Bāt Kê _ Tů , Bàn Linh Tinh 
- Hàng Nhât Nhôm Đúc Nguyên Khôi 
- Nhu Hinh ( Bô 4 Cái 180k )
                            - CALL - 
                      - 0903699982 -