- Biên Thê TOYOZUMI Hàng Tháo Tů Gân Nhů Mói 
- Thông Sô 240 / 220 / 200 v Ra 100 / 115 V / 1 . 5 KVA 
- Hàng Thông Sô Ra 240 Rât it 
- Trong Luong Năng 8 kg 
- Nhu Hinh ( 1.650.000 )
                      - CALL -
                - 0903699982 -