- 2 Loąi Biên Thê 24 v 
- 01 - Biên Thê Showa 
- Thông Sô 200 / 220 v / 24 v / 150VA 
- Nhů Hinh ( 320 k 1 Cái )- 02 - 
                         - CALL -
                   - 0903699982 -