- Tron Hon 7 Kg Dây Nguôn Tháo Tů Công Nghiêp Nhât _  Dài Tù 1 / 2 / 3 / 4 M 
- Hàng Nhât Dây Chât Luong Tháo Tů Nguôn 200 v / 3 p _ 380 v / 415 v 
- Nhu Hinh ( Tron Hêt 980 k ) 
- Các Bác Vui Lòng Làm On Coi Ki Rôi Goi Tránh Làm Phiên Lân Nhau Cãm On 
- Giá Trên Bao  Ship ( Hàng Đâu Năm Mõ Hàng Suôn Sē Dùm Các Bác ) 


- Sô Ky Thůc Tê  Lúc Chua Bõ Thêm Vai Khoanh Dây Nůa 
                        - CALL -
                  - 0903699982 -