- Bô Đèn HALOGEN Kęp Treo Quay Qua Ląi Lên Xuông Nhât 
- Hàng Qua Su Dųng Nguyên Lành ( Dây Nguôn Bi Căt Luc Đem Vê ) Vê Nôi Dây Ląi 
- Nhu Hinh  ( 700 k 1 Cây  )
                       - CALL -
                  - 0903699982 -