- Tron Hêt 12 Cây Kêm Bâm Lô Da _ Dây Thăt Lůng _ Hàng Mói Chua Su Dųng 
- Nhu Hinh ( 12 Cây 700 k )


                         - CALL - 
                   - 0903699982 -