- Bô Bát Gài Tay Năm Đóng Mõ Hiêu  TOCHIGIYA Đóng Mõ Tů Điên Công Nghiêp Nhât _ Cůa Tů Máy Linh Tinh 
- Tình Trąng Mói Chua Sů Dųng  Con Trong Hôp Thùng Giây Bão Quãn 

- Nhu Hình ( 1 Bô 2 Cái 150 k _3 Bô 6 Cái 420 k )                     - CALL - 
              - 0903699982 -