- 5 Bô Đâu Nôi Dây Nguôn ,Bô Điêu Khiên Máy Công Nghiêp To 
- Chât Liêu 3 Bô Màu Xanh Nhôm Đúc ,  2 Bô Màu Trăng inot Không Hit ( Tháo Máy Thuc Phãm ) 
- Nhu Hinh ( Tron 5 Bô 700 k )                        - CALL -
                 - 0903699982-