- Tron Nguyên Vi 37 Cái CB  Tép Chông Giůt Tháo Tů Điêu Khiên Công Nghiêp 
- Thông Sô Tù 20 Đên 30 A 
- Trong Luong Nguyên Vî Năng 6 Kg 
- Hàng Tháo Tů Gân Nhu Mói 
- Nhu Hinh ( Tron Nguyên Vi 980 k )

                        - CALL - 
                  - 0903699982-