- Bô 3 Tay Năm inot Đúc To Dày Hàng Tháo Máy Công Nghiêp 
- Môi Máy Sů Dųng 1 Cái 
- Chât Liêu inot ĐúcNguyên Cái , 1 Cái 400 g 
- Nhu Hình ( 800 k 3 Cái )


                       - CALL-
                  - 0903699982 -