-   Tay Năm inot Tháo Tů Công Nghiêp Nhât  
- Chât Liêu inot Đúc Nguyên Khôi 
- Nhu Hinh ( 250 k 1 Bô ) 

                         - CALL - 
                   - 0903699982-