- Bô Loc Hoi Núóc , Bô Đâu Nôi Hoi , Núóc ( Tháo Máy Thuc Phâm Công Nghiêp To Nhât 

- 01 - Bô Loc Găn Vào Máy Bom Hút Chúc Năng Loc Bųi , Núóc 
- Hàng Tháo Máy Gân Nhu Mói _ JAPAN Chú Không Phäi CHINA Gia Công 
- Nhu Hình ( 280 k ) 


- Bô Khóp Nôi Hoi , Núóc ( Chât Liêu inot Công Nghiêp ) Hàng Thuc Phâm Xài Nhôm  Và  inot 
- Hàng Tháo Máy Thuc Phâm Dính Chân Nôi Hoi Nhôm Đúc Nguyên Khôi Vuông  , Bát Băc  inot 
- Nhu Hinh ( 380 k Nguyên Bô Trong Đê Nhôm ) 
                       - CALL -
                - 0903699982-