- 2 Bô Biên Thê 500 VA 
- Thông Sô 
- Nguôn Vào 190 / 200 / 210 /  220 V 
- Nguôn Ra 100 V 
- Nhu Hình ( 980 k 1 Cái )- 01- DATE _5 - 2004_
- 02- DATE 2003 _                     -CALL -
              - 0903699982-