- 2 Bô Ru Lô Dây Kéo Nguôn Nhât 
- Bao Gôm 1 Cuôn Lón , 1 Cuôn Nhõ
- Nhu Hình - 01- Cuôn Lón Loąi Hôp Ghim Nguôn Ròi  Bi Bê Căt Lúc Đem Vê  
- Vê Găn Táp Lô Hay Hôp Nguôn Tuy Cách Xài 
- Nhu Hinh ( 1.050.000 k )


- 02- Loai  HATAYA Nhõ 
- Nhu Hinh (  650 k )                        - CALL - 
                   - 0903699982-