- Bô Bâu Chúa Hoi inot Tháo Máy Công Nghiêp , Hàng Tiêu Chuân Châu Âu ( CE ) 
- Tinh Trang Hàng Gân Nhu Mói , inot Không Hít , Xài Lâu Bên 
- Su Dung Làm Bâu Hoi , Noi Chúa  Hoá Chât , Núóc Măn Linh Tinh 
- Nhu Hinh ( 1.650.000 1 Cái )

- Tháo Trên Trân  Máy To

                          - CALL - 
                    - 0903699982-