- Bô Bánh Xe Tháo Máy Công Nghiêp To 
- Trong Luong Máy Gân 3 Tân 
- Tinh Trang Bánh Chua Có Dâu  Cân , Lăn Bánh 
- Bát Săt To  Dày Chôt Bù Lon 12 Li 
- 1 Cái 2,5 ki , 4 Cái Khoãng 10 Ki 
- Nhu Hinh ( 1 Bô 4 Cái 1.250.000 )
                             - CALL - 
                       - 0903699982 -