- Bô Chân Chông , Cân Băng Đô Nghiêng Máy Công Nghiêp To
 - Chiu Luc Máy 2 TON 4 
- Hàng To Chât Luong , Máy Có 4 Cái
- 1 Chân Chông Trong Luong  5 ,5 Ki / 4 Chân 22 Ki 
- Nhu Hinh ( 4 Cái 1.750.000)                          - CALL -
                    - 0903699982 -