- Bô Tay Năm Khiêng Xách Có Lò So Đàn Hôi , Binh Thùòng Lò So Xêp Ląi Khiêng Kéo Ra
- Hàng Tháo Tay Khiêng Tů Điên Công Nghiêp 
- Nhu Hình ( 300  1 Căp Là 2 Cái _  2 Bô 4 Cái 550 k )

                           - CALL - 
                     - 0903699982 -