- Hôp Rò Le Điêu Chinh Hoi Nén , Ga Công Nghiêp Hàng Mi Sãn Xuât _ MADE IN USA _Mói Chua Su Dung 
- Thông Sô  200 to 3.000 psi / 13,8 to 206,8 bar 
- Thông Sô Điên _15 A  _ 480 vac 
- Nhu Hinh ( Giá Chinh Thúc Nhâp Vê  125     _ Giá Bán Rē Hon Thi Truong Chi Còn 2.000.000 đ 1 Cái )                           - CALL - 
                     - 0903699982 -