- Bô 4 Bánh Xe Tháo Máy Công Nghiêp To Chiu Luc Năng Hon 2 Tân Có Chô Bom Mõ Ngay Duói Đê 
- Nhu Hinh  ( 900 k ) Chua Phi Ship 
- Hinh Ãnh Chup Thuc Tê 


                         - CALL -
                   - 0903699982 -