- Tron Cuôn Cáp Đông 8 Li Tháo Trong Tů Điêu Khiên Máy Công Nghiêp , Loai Dây Ruôt To Võ Mõng 
 - Dây Cáp Cung Câp Nguôn Tù Đùòng Điên Chinh  Vào CB Tông Ra Hê Thông Đõ Điên Trong Tů 
- Trong Luong 1 Bó Cáp 2.5 ki / Dài Gân 2 M 
- Nhu Hinh ( 730 k )


                     - CALL -
             - 0903699982 -