- 2 Hôp Ghim  Nguôn Luôn Công Tăc _ 2 Hôp Nôi Dây Nguôn Tháo Máy Công Nghiêp Mi 
-Nhu Hinh 
- 01 - 2 Hôp Đâu Nguôn  Hàng Mi ( MADE IN  USA )  Chup inot Đê Nhôm Hàng Tháo Máy Thuc Phâm 
- Nhu Hinh ( 700 K  2 Hôp ) 


- 02 - 2 Hôp Ghim Nguôn Luôn Công Tăc Hàng Tháo Máy Thuc Phâm Mi _ Dây Nguôn Đâu Vào Tů Kg Tháo Đuoc 
- Nhu Hinh ( 2 Hôp 850 k )                       - CALL -
                 - 0903699982 -