- Bô Ty Ben inot Tháo Máy Thuc Phâm ( Hàng it Có ) Chi Có Trong Máy Mi 
- Chât Liêu Ti Ben Võ inot Hàng Su Dung Hoi Nùóc Hoá Chât
- Nhu Hinh ( 1  Bô 350.000 ) 
                       - CALL - 
                 - 0903699982 -