- Đèn Nhôm Cãnh Báo _ Sůa Chůa Tàu Biên To 
- Tinh Trąng Nguyên Lành ( Chi Vê Đâu Dây )
- Hàng Xua Đô Chê _ Trang Trí Linh Tinh 
- Trong Luong Năng 3 ki 
-Nhu Hinh ( 2.800.000 )


                      - CALL - 
                 - 0903699982 -