- Đèn Găn Trân Tàu , Nóc Tàu  ,Đâu Tàu Cãnh Báo Tau Bè Đi Ląi  Trong Mua Bão , Đi Đêm Trên Tàu Thuyên Lón Đi Biên Hàng Nhâp 
- Xuât Sú Hà Lan Tiêu Chuân Châu Âu ( CE ) Quôc Gia Công Nghiêp Chuyên  Sãn Xuât Đèn Cãnh Báo Điên , Năng Luong Măt Troi 
- Chât Liêu inot Nguyên Cái Chông Hóa Chât  _  Núóc Biên _ Ngoài Troi Chiu Mua Năng 
-Có Chô Xã Chông Ngâp Nùóc_Nguôn Điên Đúc Kin Luôn Ron Chông Nuoc
- Chi Tiêt Đúc Phay Măt inot Đúc Chů Âm Cã 1 Công Nghê Chinh Xác Trinh Đô Máy Móc Hiên Đąi Măt Khuôn inot Láng Kg 1 Dâu Tì Vêt 
- Trong Luong Nguyên Cái 3 ki 7 
- TinhTrąng Mói 100 % Chua Sů Dųng Còn Boc Bão Vě 
- Đèn Jin Đem Vê Kg Có Bóng So Cua 
- Thông Sô Nguôn Vào 
- 100 / 254 Vac _ 50 /60 HZ / 4, 5 W_6 VA
- Đã Thů Đô Sáng Ban Ngày Sáng Rõ _ Màu Thi Chua Biêt Nhung Màu Gi Mói Thů1 Cái Nhu Trong Hinh 
- Vê Găn Trang Trí Phòng _ Trân Nhà _ Linh Tinh _ Có Thê Găn Làm Đen Chóp Đóng Mõ Cůa Kho _ Phòng -   Chât Liêu inot  Xai Lâu Dài Đáng Đông Tiên Sõ Hůu 
- Nhu Hinh ( 2.200.000  _ 1 Cái ) 


                      - CALL - 
               - 0903699982-