- Đèn Kęp Tròn Soi Chiêu Nhà Kho _ Xuong  _ Công Trinh _ Sua Chůa Linh Tinh Nhâp
- Hàng Qua Su Dung _ Xài Nguôn 100 v Vê Thay Bóng 220 v 
- Nhu Hình ( 980 k )


                     - CALL - 
               - 0903699982-