- Đèn Nhôm To Chiêu Kho Quân Sů / Sân Bay /Tàu Cůa Mi Truoc 1975
- Chât Liêu Nhôm Đúc Nguyên Khôi Măt Kiêng To / Sú Dųng Nhà Kho / Suu Tâm Trang Trí 
-Hàng Trên 40 Năm Hình Chup Thůc Tê 
- Chô Găn Bóng Tháo Sau Đuôi Văn Con Chuôn Chuôn Ra _ BóngThông Dung Chân To
- Nhu Hinh (3.800.000 )                    - CALL - 
             - 0903699982 -