- Bô Đen Nhôm HATAYA Băt Treo Quay Qua Ląi Lên Xuông Nhà Kho Sůa Chua Linh Tinh 
-Đèn Băt Nhiêu Cách Treo Vào Giàn Giáo Xây Důng Công Trinh _ Đê Trên Cao _ Bat Vào Ông Bên Dúói 
- Hàng Năng Ki Không Bao Ship 
- Nhu Hinh ( Bô 2 Cái 2.300.000 )

                    - CALL- 
              - 0903699982 -