Bán Vài Bức Tranh Sơn Mài và Tranh Khảm Thập Niên 75 -80 như hình thời bao cấp sau giải phóng.

Ai Quan Tâm liên hệ zalo: 01226218163 Tiệm Hoàng Thiên. 
Hot line: 0905867943
Bán Tiền Xưa Việt Nam -2$ Cổ MayMắn - Đồ Bao Cấp - Kỷ Vật Chiến Tranh -Zalo: 01226218163 HoàngThiên.
Hot line: 0905867943 - Tiệm Hoàng Thiên - Đà Nẵng.
CHUYÊN TƯ VẤN TRANG TRÍ CÁC QUÁN ĂN VÀ CAFE THỜI KÌ CHIẾN TRANH ( TRƯỚC GIẢI PHÓNG) VÀ THỜI KÌ BAO CẤP (SAU GIẢI PHÓNG).