Tranh lụa vẽ tay, năm tác phẩm cùng một tác giả.Mệt quá, bán 750k cho tất cả! Các bác lưu ý tranh chưa lên khung.