Ruby sao thiên nhiên 100%;
46.8cts 
Được khai thác từ lòng hồ Thác Bà