Mã não Tây Tạng hàng vip chính hiệu. người tây Tạng gọi là Thiên Châu. bao hàng chuẩn đúng đá mã não tây tạng.Giá 1,9 triệu/vòng