Viên ruby lục Yên thiên nhiên có kiểm định size to 37,45CT giá mềm 1400k