đèn để bàn trang trí 

hàng châu âu 

duoi e 27 thong dụng 

giá 250k