Handic ML radio Am/Fm/Sw như trên hình , cao 21cm ngang 18,5cm hong 7cm , sử dụng 3 pin đại hoạt động tốt 3 banc , trên đường vận chuyển vế VN bị cấn hai  chổ mẻ chút như trên hình,không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp và hoạt động của máy.