Điện thoại Japan như trên hình ,chuông đổ nghe gọi tốt . Giao lưu trưng bày.Kính.