Gl a/c :
Tranh sơn mài tích ru con.
Kt;60*120
Tình trạng:95%(đánh giá cá nhân).
Giá:call.