Tranh thiêu XQ phong cảnh sông nước, khung gỗ . KT 35x 30cm.