kt: 22,7 x 60,5
những chấm đen trên bức 4 là bị lủng ah